Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

ulga na dziecko po rozwodzie

28 stycznia 2019
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Kto ma prawo do skorzystania z ulgi podatkowej po rozwodzie? Komu przysługuje ulga podatkowa po rozwodzie? Czy mam prawo do ulgi w rozliczeniu PIT na pełnoletnie dziecko? Mąż korzysta z ulgi na nasze dzieci, czy ma do tego prawo?

 

Komu przysługuje ulga podatkowa na dzieci po rozwodzie §

 

darmowe porady podatkoweBezpłatne porady prawne ✆ 703603009 – nawet w niedziele!

 

 

Wiele rodziców po rozwodzie nie wiedzą komu przysługuje ulga podatkowa. Prawo podatkowe, tj. art. 27f ust. 1 ustawy o podatku  dochodowym stanowi, że:

 

„podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę…
2b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.
2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.
2d. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ust. 10 i 11, nie uważa się:
1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci…
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 zasady opodatkowania małżonków ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.”

 

Do tego należy uwzględnić ustawę kodeks rodzinny i opiekuńczy, a zwłaszcza art. 93 § 1, 95 § 1 oraz art. 97 § 1.

 

 

pomoc prawna telUlga podatkowa po rozwodzie przysługuje…

 

Najlepszym sposobem do rozliczenia ulgi podatkowej na dzieci jest porozumienie pomiędzy rodzicami. Rodzice po rozwodzie mogą dowolnie porozumieć się (najlepiej na piśmie) co do odliczeń (np. ojciec 40% matka 60%).  W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami  do ulgi na wspólne dzieci ma prawo każdy z rodziców w wysokości 50% ale…!

 

Słusznie zauważył Minister Finansów, iż „nie wystarczy, że podatnik wykaże, iż jest rodzicem posiadającym władzę rodzicielską. Konieczne jest wychowywanie dziecka. Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza też osobiste zajmowanie się sprawami dziecka, czyli podejmowanie przez rodzica (rodziców) obowiązków w zakresie zaspokajania potrzeb fizycznych i duchowych (mieszkania, wyżywienia, zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, wychowania, wypoczynku, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych, religijnych itp.)”. Potwierdza to orzecznictwo, w tym Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 26 lipca 2016 r. sygn. akt II FSK 1420/15.

 

Kto ma prawo do skorzystania z ulgi podatkowej po rozwodzie? Oboje rodziców jeśli oboje wykonują władzę rodzicielską. Ale nie teoretycznie, na papierze, a faktycznie, bo samo płacenie alimentów nie jest wykonywaniem władzy rodzicielskiej a jedynie wykonywanie obowiązku. Oboje rodziców mogą korzystać z ulgi jeśli oboje faktycznie zajmują się dziećmi. W takiej sytuacji powinni się dogadać co do korzystania z ulgi podatkowej a w przypadku braku porozumienia korzystać z ulgi po 50%.

 

Warto  pamiętać, że ulga przysługuje nawet na dziecko które ma ukończone 24 lata, jeśli nie pracuje (uczy się) i nadal rodzice je utrzymują.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej przez telefon?

Darmowe porady prawne 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 – 21:00 na każdy temat natury prawnej!

 

Kancelaria Prawna infolinia http://www.prawnik-infolinia.pl:

tel. 703603009

 

Jeśli nie możesz się dodzwonić to skontaktuj się z swoim operatorem i poproś o odblokowanie połączeń premium.

 

 

Prawo informacja

 

 

Bezpłatna pomoc prawna tel. 703603009 https://prawnik-infolinia.pl/bezplatne-porady/

 

 

 

ulga na dziecko po rozwodzie