Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Przywrócenie do pracy pracownika w ciąży &

30 października 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Ciąża a przywrócenie do pracy. Czy pracodawca ma obowiązek przywrócenia do pracy kobietę w ciąży? Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę? Dowiedziałam się o ciąży po rozwiązaniu umowy o pracę, bezpłatne porady prawne tel. 703603009

 

Często kobieta dowiaduje się że jest w ciąży dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę. Czy można cofnąć swoje wypowiedzenie? Nawet w przypadku, gdyż umowa wygasła (np. terminowa) a kobieta dowiedziała się, że ciąża powstałą w chwili gdy byłą zatrudniona ma prawo żądać przywrócenia do pracy.

 

telefon do adwokata z

Porady prawne przez telefon 703603009

Bezpłatne porady prawne prawa pracy prawa pracy

 

 

 

Kobieta w ciąży podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Art. 177 kodeksu pracy:

 

„§ 1.  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2.  Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca.

§ 3.  Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31.  Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 4.  Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy…”.

 

prawo poradyW wyroku z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 330/00 Sąd Najwyższy stwierdził, że „pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę..”.

 

 

Nie zapominajmy o art. 50 kodeksu pracy:

 

§ 1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać….

§ 3.  Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

§ 4.  Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

§ 5.  Przepisy § 3 nie mają zastosowania w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, albo pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 w związku z art. 177″.

 

przywrócenie do pracy kobiety w ciążyPrzywrócenia do pracy pracownika w ciąży §

 

Bardzo ważną okolicznością jest zachowanie odpowiednich terminów oświadczenia o przywróceniu do pracy. Brak zachowania terminu pozbawia nas prawa przywrócenia do pracy z uwagi na ciążę, co podkreśla wiele uzasadnieni wyroków, w tym „wyrok SN z 29 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 330/00, OSNP 2003, nr 1, poz. 11”.

 

 

Przywróceniem do pracy kobiety w ciąży, terminy – art. 264 kodeksu pracy wskazuje, iż:

 

§ 1.  Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

§ 2.  Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

§ 3.  Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy”.

Kobieta która dowiedziała się o ciąży po ustaniu stosunku pracy ma prawo do przywrócenia do pracy, prawo do przywrócenia do pracy nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Jednak konieczny warunek przywrócenia do pracy jest zachowanie odpowiednich terminów!

 

Porady prawne z prawa pracy § telefonicznie porady prawne

http://www.prawnik-infolinia.pl

tel. 703 – 603 – 009

Porady prawne przez telefon są udzielane w godz. 8:00 – 21:00

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

bezpłatne porady prawne tel. 703603009

 

Bezpłatne porady prawne https://prawnik-infolinia.pl/bezplatne-porady/

 

Przywrócenie do pracy pracownika w ciąży – ciąża a przywrócenie do pracy. Czy pracodawca ma obowiązek przywrócenia do pracy kobietę w ciąży? Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę? Dowiedziałam się o ciąży po rozwiązaniu umowy o pracę. Kobieta dowiaduje się że jest w ciąży dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę. Porady prawne z prawa pracy, dowiedziałam się o ciąży po zwolnieniu. Jak anulować wypowiedzenie umowy o pracę, bezpłatne porady prawne dla kobiet w ciąży, kobieta w ciąży a praca.

 

Przywrócenie do pracy pracownika w ciąży &