Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Prawnik z urzędu

4 czerwca 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Prawni za darmo, jak uzyskać prawnik z urzędu? Jak uzyskać pełnomocnika za darmo? Czy można otrzymać darmowego obrońcę? Komu przysługuje bezpłatny prawnik? Kiedy można się starać o prawnika za którego nie trzeba płacić? Gdzie złożyć wniosek o prawnika z urzędu?

 

infolinia bezpłatnych porad prawnychJak uzyskać prawnika z urzędu – są sytuacje, w których Sąd obligatoryjnie przyznaje darmowego prawnika (pełnomocnik bądź obrońca z urzędu) oraz takie, w których Sąd może na wniosek strony przyznać Adwokata lub Radcę Prawnego, za którego pomoc nie trzeba będzie zapłacić. Jeżeli chcesz szybko dowiedzieć się jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną zadzwoń na infolinię 703603009, a nasi prawnicy podpowiedzą Ci jak i gdzie złożyć właściwy wniosek o prawnika z urzędu.

 

Darmowy prawnik, tzn. obrońca lub pełnomocnik z urzędu – Przepisy prawa przewidują możliwość uzyskania (w określonych przypadkach) prawnika z urzędu. Dotyczy to zarówno ustanowienia pełnomocnika w procesie cywilnym, jak i ustanowienia obrońcy w postępowaniu karnym.

 

Obrońca z urzędu – Zgodnie z art. 79 i art. 80 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.), oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

  • nie ukończył 18 lat;
  • jest głuchy, niemy lub niewidomy;
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona;
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny;
  • oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni, a postępowanie toczy się przed sądem okręgowym.

 

Oznacza to, że jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, to w powyższych przypadkach zostanie wyznaczony obrońca z urzędu.

 

Ponadto, oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę. Przez „okoliczności utrudniające obronę” należy rozumieć okoliczności dotyczące osoby oskarżonego np. jego nieporadność. Jeżeli więc sąd stwierdzi, że oskarżony posiada wystarczającą wiedzę czy wykształcenie, aby prowadzić własną sprawę, to nie przyzna mu obrońcy z urzędu na podstawie art. 79 § 2 k.p.k.

 

Darmowy obrońca – Oskarżony ma jeszcze jedną możliwość uzyskania obrońcy z urzędu. Zgodnie z art. 78 k.p.k., oskarżony może żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. W tym celu należy złożyć wniosek o ustanowienie obrońcy, w którym trzeba wykazać, że sytuacja materialna nie pozwala nam na poniesienie kosztów obrońcy z wyboru bez uszczerbku dla utrzymania siebie lub całej rodziny. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które pomogą nam w należyty sposób wykazać opisywaną sytuację materialną (zaświadczenie z MOPS-u, dokumenty wykazujące wysokość zarobków itp.). We wniosku można również wskazać, czy żąda się wyznaczenia adwokata, czy radcy prawnego, jednak sąd nie musi uwzględnić naszego żądania.

Obrońca wyznaczany jest z listy obrońców udzielających pomocy prawnej z urzędu. Wniosek o wyznaczenie obrońcy rozpoznaje niezwłocznie prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy. Oskarżonego wzywa się do niezwłocznego uzupełnienia wniosku, jeżeli nie wykaże on w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony.

 

W procesie cywilnym również można uzyskać prawnika z urzędu. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych reguluje art. 117 i n. kodeksu postępowania cywilnego.

 

Pomocy prawnej z urzędu, w postaci ustanowienia adwokata lub rady prawnego, może się domagać:

  • strona, która została zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w części;
  • osoba fizyczna, niezwolniona od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny;
  • osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność sądową, niezwolniona od kosztów sądowych, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

 

Aby uzyskać prawnika z urzędu należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, z którego wynika, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie sporządza się według wzoru dostępnego nieodpłatnie w budynkach sądów lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu, zarówno w trakcie trwania sprawy, jak i przed jej złożeniem. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można złożyć osobno lub wraz z wnioskiem o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu (wtedy dołączamy tylko jedno oświadczenie).

 

Wniosek o pełnomocnika z urzędu – We wniosku o ustanowienie prawnika z urzędu można wskazać konkretnego adwokata lub radcę prawnego. W miarę możliwości i po wcześniejszym porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wyznaczy prawnika wskazanego przez stronę.

 

Sąd uwzględni wniosek, jeżeli uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny. Dlatego, aby uzyskać prawnika z urzędu, należy, poza wykazaniem trudnej sytuacji majątkowej, wykazać również, że rzeczywiście potrzebujemy profesjonalnej pomocy. Można się powołać np. na wysoki stopień skomplikowania sprawy. Ważne, aby wniosek napisać samemu, ponieważ „zbyt dobrze” napisany (przez profesjonalistę) może spowodować, że sąd uzna, iż jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Oczywiście można w tej kwestii zasięgnąć porady, jednak samo pismo warto sporządzić samemu.

 

Jeżeli potrzebują Państwo bezpłatnej porady prawnej lub pomocy jak napisać wniosek o prawnika z urzędu prosimy o kontakt:

Kancelaria Prawna czynna od 8:00 do 21:00, tel. 703603009 – Polska

 

 

 

Bezpłatne porady jak uzyskać prawnika z urzędu, wniosek o prawnika z urzędu wzór, darmowe porady prawnika z urzędu, jak uzyskać prawnika z urzędu.  Jak uzyskać adwokata z urzędu i jak uzyskać obrońcę z urzędu. Jak uzyskać radcę prawnego z urzędu, prawnik z urzędu, adwokat z urzędu, obrońca z urzędu i Radca prawny z urzędu.  Pełnomocnik w procesie cywilnym z urzędu, pełnomocnik w procesie karnym z urzędu oraz obrońca w sprawie karnej z urzędu i obligatoryjna obrona w sprawach karnych. Jak bezpłatnie uzyskać pomoc adwokata, komu przysługuje adwokat z urzędu, komu przysługuje prawnik z urzędu i komu przysługuje obrońca z urzędu. Jak ubiegać się o przyznanie adwokata z urzędu, Kiedy ubiegać się o przyznanie obrońcy z urzędu, jak napisać wniosek o obrońcę z urzędu, jak napisać wniosek o adwokata z urzędu i jak napisać wniosek o prawnika z urzędu. Kiedy można  wyznaczyć obrońcę z urzędu, jak starać się o przyznanie adwokata z urzędu, jak starać się o przyznanie obrońcy z urzędu, jak starać się o przyznanie prawnika z urzędu, adwokat z urzędu w postępowaniu karnym. Adwokat z urzędu w sprawie cywilnej, jak wnioskować o adwokata z urzędu, jak wnioskować o obrońcę z urzędu, jak dostać adwokata z urzędu, jak dostać prawnika z urzędu.

jak dostać obrońcę z urzędu,

dla kogo pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych,

co zrobić żeby dostać adwokata z urzędu,

adwokat z urzędu w sprawie karnej,

jak uzyskać prawnika z urzędu porady prawne,

jak uzyskać adwokata z urzędu porady prawne,

jak uzyskać obrońcę z urzędu porady prawne,

prawnik z urzędu pomoc prawna,

adwokat z urzędu pomoc prawna,

obrońca z urzędu pomoc prawna,

jak wnioskować o adwokata z urzędu porady prawne, jak wnioskować o obrońcę z urzędu porady prawne, jak dostać adwokata z urzędu pomoc prawna, jak dostać prawnika z urzędu porady prawne i jak ubiegać się o przyznanie adwokata z urzędu porady prawne.

Jak ubiegać się o przyznanie obrońcy z urzędu porady prawne, zwolnienie od kosztów sądowych i adwokat z urzędu porady.

Prawnik z urzędu, wniosek o prawnika z urzędu, wniosek o adwokata z urzędu. Wniosek o radcę prawnego z urzędu, Prawni za darmo, jak uzyskać prawnik z urzędu?, Jak uzyskać pełnomocnika za darmo?. Czy można otrzymać darmowego obrońcę. Komu przysługuje bezpłatny prawnik?, Kiedy można się starać o prawnika za którego nie trzeba płacić, Gdzie złożyć wniosek o prawnika z urzędu?.

Darmowy obrońca, wniosek o darmowego prawnika, darmowy prawnik, obrońca z urzędu, pełnomocnik z urzędu.

Prawnik z urzędu
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,