Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Potrącenia komornicze – zajęcie rachunku bankowego

28 marca 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Komornik zabrał mi całą wypłatę, czy to zgodne z prawem? Czy Komornik może dokonać potrąceń z wynagrodzenia i z rachunku bankowego? „Przez komornika zostałam bez środków do życia co mogę zrobić?” – Porady prawne tel. 703603009

 

Zajęcia Komornicze z rachunku bankowego – Zajęcie wynagrodzenia za pracę – jakie prawa ma dłużnik.

Przez komornika nie mam za co żyć” to częste stwierdzenie wielu osób, ale czy zgodnie z prawem komornikowi wolno wszystko?

Oczywiście nie!

Dłużnik też ma swoje prawa opisane przede wszystkim w kodeksie postępowania cywilnego, a jeżeli chodzi o zajęcie wynagrodzenia za pracę to również kodeksie pracy.

 

 

Często dochodzi do sytuacji w których komornik zawiadamia pracodawcę o zajęciu części wynagrodzenia za pracę i jednocześnie wysyła do banku zajęcie naszych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Tego typu działania wymagają niezwłocznej interwencji i jeżeli potrzebują Państwo porady co w takich sytuacja zrobić zachęcam do kontaktu z Kancelarią Prawną, tel. 703603009.

 

Ustawa kodeks pracy zawiera rozdział odnoszący się do ochrony wynagrodzenia za pracę i w nim jest art. 87:

Art. 87. § 1.  Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5.  Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§ 6. (uchylony).

§ 7.  Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 8.  Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Art. 871.  § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Pamiętajmy, że kwota wolna od zajęć komorniczych to rzeczywista i prawnie ustalona kwota pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnikadarmowe porady prawne, tel. 703603009.

 

W sytuacji, gdy pensja pracownika jest wypłacana na rachunek bankowy, komornik w trakcie egzekucji może zablokować rachunek dłużnika i zająć całą resztę wypłaty powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.  a kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku zablokowania rachunku bankowego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia.  W praktyce oznacza to, że 2018 r. Komornik w każdym miesiącu musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 1575 zł (przy założeniu, że minimalne wynagrodzenie wynosi 2100zł brutto). Zasada kwoty wolnej od zajęcia komorniczego nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, którym może zostać zabrana nawet cała kwota wypłaty wpłaconej na konto bankowe (może lepiej żądać aby pracodawca wypłacał nam środki pieniężne do ręki?).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem potrąceń wynagrodzenia za pracę w przypadku pracy na 3/4 etatu lub umów zlecenie to zachęcam do zapoznania się z artykułem: https://www.zadluzenia.com/ile-komornik-moze-zabrac-z-pensji-w-2018-tabela/

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE KWOTY WOLNEJ OD ZAJĘCIA KOMORNICZEGO – porady prawne, tel. 703603009

 

Co może zrobić dłużnik, któremu komornik zabrał wszystkie pieniądze? Jakie ma prawa dłużnik wobec komornika? W sytuacji, w której Komornik zajął więcej niż mógł zgodnie z prawem, możemy złożyć skargę na czynności komornicze, jednak radzę aby zacząć od złożenia w formie pisemnej wniosku o zwolnienie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Komornicy często wysyłają zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym jednocześnie do pracodawcy i banku (dłużnik otrzymuje pisma na końcu). Bank i pracodawca musi wykonać żądanie komornika, którego musimy poinformować, że dane środki pieniężne pochodziły np. z alimentów i winny być zwrócone. Ważne aby wniosek o zwolnienie kwoty wolnej od egzekucji został złożony niezwłocznie!

 

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w sprawach nadużyć komorniczych lub chcące skorzystać z profesjonalnej pomoc prawnej (w tym napisania wniosku o zwolnienie kwoty wolnej bądź skargi komorniczej) zachęcam do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej czynnej od 7:00 do 21:00 – tel. 703603009.

 

Postępowanie komornicze w procesie cywilnym określa Ustawa kodeks postępowania cywilnego w części trzeciej od art. 758 kpc. Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie zgodnie z prawem pracy, a ponadto art. 829 kpc.  (ograniczenia egzekucyjne) wskazuje co nie podlega egzekucji komorniczej (należy uwzględnić zmiany przepisów prawa):

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową
 • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego
 • prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu
 • wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów
 • świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Zupełnie inne przepisy prawa regulują postępowanie egzekucyjne w administracji publicznej (egzekucje dokonywane najczęściej przez urzędy skarbowe), tj. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Co nie podlega egzekucji w postępowaniu administracyjnym określa art. 8 i n. ww. ustawy (z uwzględnieniem zmian prawa).

 

Potrzebujesz praktycznych porad prawnych?

Zadzwoń na infolinię Kancelarii Prawnej i uzyskaj szczegółowe informacje oraz porady również z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i postępowań administracyjnych,

tel. 703603009

 

Polecam nasz artykuł:

Jak zatrzymać komornika

 

Potrącenia komornicze – zajęcie rachunku bankowego